FFÔN

+8618616101036

YSGRIFENNU AT NI

POLISI PREIFATRWYDD
Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio sut 'rydym' yn casglu, defnyddio, rhannu a phrosesu eich gwybodaeth yn ogystal â'r hawliau a'r dewisiadau sydd gennych yn gysylltiedig â'r wybodaeth honno.Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r holl wybodaeth bersonol a gesglir yn ystod unrhyw gyfathrebu ysgrifenedig, electronig a llafar, neu wybodaeth bersonol a gesglir ar-lein neu all-lein, gan gynnwys: ein gwefan, ac unrhyw e-bost arall.

Darllenwch ein Telerau ac Amodau a'r Polisi hwn cyn cyrchu neu ddefnyddio ein Gwasanaethau.Os na allwch gytuno â'r Polisi hwn neu'r Telerau ac Amodau, peidiwch â chyrchu na defnyddio ein Gwasanaethau.Os ydych wedi'ch lleoli mewn awdurdodaeth y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, trwy brynu ein cynnyrch neu ddefnyddio ein gwasanaethau, rydych yn derbyn y telerau ac amodau a'n harferion preifatrwydd fel y disgrifir yn y polisi hwn.

Gallwn addasu’r Polisi hwn ar unrhyw adeg, heb rybudd ymlaen llaw, a gall newidiadau fod yn berthnasol i unrhyw Wybodaeth Bersonol sydd gennym eisoes amdanoch, yn ogystal ag unrhyw Wybodaeth Bersonol newydd a gesglir ar ôl i’r Polisi gael ei addasu.Os byddwn yn gwneud newidiadau, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy adolygu'r dyddiad ar frig y Polisi hwn.Byddwn yn rhoi rhybudd ymlaen llaw i chi os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i sut rydym yn casglu, defnyddio neu ddatgelu eich Gwybodaeth Bersonol sy'n effeithio ar eich hawliau o dan y Polisi hwn.Os ydych wedi’ch lleoli mewn awdurdodaeth heblaw’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig neu’r Swistir (gyda’i gilydd “Gwledydd Ewropeaidd”), mae eich mynediad parhaus neu ddefnydd parhaus o’n Gwasanaethau ar ôl derbyn yr hysbysiad o newidiadau, yn gyfystyr â’ch cydnabyddiaeth eich bod yn derbyn y Polisi wedi'i ddiweddaru.

Yn ogystal, efallai y byddwn yn darparu datgeliadau amser real neu wybodaeth ychwanegol i chi am arferion trin Gwybodaeth Bersonol rhannau penodol o'n Gwasanaethau.Gall hysbysiadau o’r fath ategu’r Polisi hwn neu roi dewisiadau ychwanegol i chi ynglŷn â sut rydym yn prosesu eich Gwybodaeth Bersonol.
Gwybodaeth Bersonol a Gasglwn
Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaethau, yn cyflwyno gwybodaeth bersonol pan ofynnir amdani gyda'r Wefan.Gwybodaeth bersonol yn gyffredinol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â chi, yn eich adnabod chi'n bersonol neu y gellid ei defnyddio i'ch adnabod, fel eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn a chyfeiriad.Mae'r diffiniad o wybodaeth bersonol yn amrywio yn ôl awdurdodaeth.Dim ond y diffiniad sy'n berthnasol i chi yn seiliedig ar eich lleoliad sy'n berthnasol i chi o dan y Polisi Preifatrwydd hwn.Nid yw gwybodaeth bersonol yn cynnwys data sydd wedi’i ddi-droi’n ddienw na’i agregu fel na all ein galluogi mwyach, boed ar y cyd â gwybodaeth arall neu fel arall, i’ch adnabod.
Mae’r mathau o wybodaeth bersonol y gallwn ei chasglu amdanoch yn cynnwys:
Gwybodaeth yr ydych yn ei darparu'n uniongyrchol ac yn wirfoddol i Ni er mwyn cyflawni'r contract prynu neu wasanaethau.Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol a roddwch i ni pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaethau.Er enghraifft, os ymwelwch â'n Gwefan a gosod archeb, rydym yn casglu gwybodaeth a roddwch i ni yn ystod y broses archebu.Bydd y wybodaeth hon yn cynnwys eich Enw Diwethaf, Cyfeiriad Post, Cyfeiriad E-bost, Rhif Ffôn, Cynhyrchion â diddordeb, Whatsapp, Cwmni, Gwlad.Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn cyfathrebu ag unrhyw un o'n hadrannau megis gwasanaeth cwsmeriaid, neu pan fyddwch yn llenwi ffurflenni ar-lein neu arolygon a ddarperir ar y Safle.Efallai y byddwch hefyd yn dewis rhoi eich cyfeiriad e-bost i ni os hoffech dderbyn gwybodaeth am y cynhyrchion a'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.
Sut ydych chi'n cael fy nghaniatâd?
Pan fyddwch yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i ni i gwblhau trafodiad, gwirio eich cerdyn credyd, gosod archeb, trefnu danfoniad neu ddychwelyd pryniant, tybiwn eich bod yn cydsynio i ni gasglu eich gwybodaeth a'i defnyddio i'r perwyl hwn yn unig.

Os byddwn yn gofyn i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni am reswm arall, megis at ddibenion marchnata, byddwn yn gofyn i chi yn uniongyrchol am eich caniatâd penodol, neu byddwn yn rhoi cyfle i chi wrthod.
Sut gallaf dynnu fy nghaniatâd yn ôl?
Os byddwch yn newid eich meddwl ar ôl rhoi eich caniatâd i ni ac nad ydych bellach yn cydsynio i ni gysylltu â chi, casglu eich gwybodaeth neu ei datgelu, gallwch roi gwybod i ni drwy gysylltu â ni.
 
Gwasanaethau a ddarperir gan drydydd parti
Yn gyffredinol, bydd y darparwyr trydydd parti a ddefnyddiwn ond yn casglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth i'r graddau sy'n angenrheidiol i gyflawni'r gwasanaethau y maent yn eu darparu i ni.

Fodd bynnag, mae gan rai darparwyr gwasanaeth trydydd parti, megis pyrth talu a phroseswyr trafodion talu eraill, eu polisïau preifatrwydd eu hunain o ran y wybodaeth y mae'n ofynnol i ni ei darparu iddynt ar gyfer eich trafodion prynu.

O ran y darparwyr hyn, rydym yn argymell eich bod yn darllen eu polisïau preifatrwydd yn ofalus fel y gallwch ddeall sut y byddant yn trin eich gwybodaeth bersonol.
Dylid cofio y gall rhai darparwyr fod wedi'u lleoli neu fod ganddynt gyfleusterau mewn awdurdodaeth sy'n wahanol i'ch un chi neu ein hawdurdodaeth ni.Felly os penderfynwch fwrw ymlaen â thrafodiad sy'n gofyn am wasanaethau darparwr trydydd parti, yna efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei llywodraethu gan gyfreithiau'r awdurdodaeth y mae'r darparwr hwnnw wedi'i leoli ynddi neu gyfreithiau'r awdurdodaeth y mae ei gyfleusterau wedi'u lleoli ynddi.
Diogelwch
Er mwyn diogelu eich data personol, rydym yn cymryd rhagofalon rhesymol ac yn dilyn arferion gorau’r diwydiant i sicrhau nad yw’n cael ei golli, ei gamddefnyddio, ei gyrchu, ei ddatgelu, ei newid na’i ddinistrio’n amhriodol.
Oedran cydsynio
Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cynrychioli eich bod o leiaf yr oed mwyafrif yn eich gwladwriaeth neu dalaith breswyl, a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd i ni ganiatáu i unrhyw blentyn dan eich gofal ddefnyddio'r wefan hon.
Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn
Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg, felly adolygwch ef yn aml.Bydd newidiadau ac eglurhad yn dod i rym yn syth ar ôl postio i'r wefan.Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau i gynnwys y polisi hwn, byddwn yn eich hysbysu yma ei fod wedi’i ddiweddaru, fel eich bod yn ymwybodol o ba wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio, ac o dan ba amgylchiadau rydym yn ei datgelu.Byddwn yn rhoi gwybod ichi fod gennym reswm dros wneud hynny.

Os yw ein siop yn cael ei chaffael gan neu'n uno â chwmni arall, efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r perchnogion newydd fel y gallwn barhau i werthu cynhyrchion i chi.
Cwestiynau a gwybodaeth gyswllt
Os hoffech chi: gyrchu, cywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, ffeilio cwyn, neu'n syml eisiau mwy o wybodaeth, Cysylltwch â ni trwy e-bost ar waelod y dudalen.

GADAEL EICH NEGES

Dywedwch wrthym eich e-bost yma.

P'un a yw ei fwyd, cosmetig, diwydiant fferyllol prosesu powdr cymharol, gallwch ddod o hyd i ateb system cludo yma.

Cysylltwch â Ni

Cyswllt: jffery shang
Symudol: +8618616101036
Skype: jeffery.shang
E-bost: jeffery@intradeconveyor.com
Ychwanegu: Ystafell M21, Adeilad Yongli, Rhif 375, Road Zhongren, Shanghai, Tsieina.

Hawlfraint © Shanghai Intrade Mewnforio ac Allforio Co, Ltd Cedwir pob hawl.| Map o'r wefan